X
Nederlands (Nederland)
English (United States)

Organisatie en werkwijze

AgroConnect realiseert haar missie door het initiëren, stimuleren en ondersteunen van innovatie en standaardisatie in elektronsche gegevensuitwisseling.
AgroConnect streeft naar open standaarden en laagdrempelig gebruik. 
AgroConnect zet zwaar in op het ontwikkelen en onderhouden van specifieke domeinkennis over elektronische gegevensuitwisseling in de land- en tuinbouw.

Omschrijving dienstverlening

 • zoeken naar businesscases; speuren naar nieuwe toepassingsmogelijkheden en eventuele knelpunten en deze agenderen;
 • ontwikkelen en beheren van standaarden voor elektronische gegevensuitwisseling in de agrofood-sector;
 • participatie in internationaal standaardisatieoverleg (UN/CEFACT, CenAgro);
 • afstemming met zuster EDI-organisaties (Frugicom, FlorIcode, Edibulb, GS1, ed.);
 • partijen met elkaar in contact brengen rond het thema van het koppelen van bedijfsprocessen;
 • netwerkvorming: organiseren van het zomerseminar en het wintersymposium;
 • kennisontwikkeling: organiseren special interest groups rond specifieke technische onderwerpen en middels de nieuwsbrief AgroConnector;
 • verzorgen van het secretariaat van de werkgroepen voor het beheer & onderhoud van de standaarden.

Lidmaatschap

Voor alle leden van AgroConnect geldt de basiscontributie van € 421 per jaar (tarief 2022). Wenst een lid inspraak in het onderhoud van de standaarden en/of een standaard te implementeren, dan dient men zich aan te melden voor één of meer van de volgende productgroepen:

 • Rund-pakket (standaard koppelvlakken rundveehouderij)
 • Varken-pakket (standaard koppelvlakken varkenshouderij)
 • Pluimvee-pakket (standaard koppelvlakken pluimveehouderij)
 • Teelt-pakket (standaard koppelvlakken open teelten, o.a. voor teeltregistratie)
 • Transactie-pakket (standaard koppelvlakken voor factuur en leveringsinformatie)
 • Analyse-pakket (standaard koppelvlakken laboratoria)

De extra kosten per productgroep bedragen € 1.045 per jaar (tarief 2022).

Organisatie

AgroConnect kent een zevenkoppig bestuur. Het beheer van de standaarden wordt verzorgt door aparte AgroConnect-werkgroepen. Het dagelijks management van de vereniging wordt verzorgd door de Manager AgroConnect (Conny Graumans). 

Het huidige bestuur wordt gevormd door:

 • Martin Vervoorn (ABZ Diervoeding, voorzitter)
 • Bert van 't Land (CRV)
 • Marc Cox (AgriSyst)
 • Bernard van Raaij (Rovecom Q-ray)
 • Melanie Murk (FarmTrace)
 • Wydo van der Lee (CZAV)
 • Dijan Bruins (Countus Groep)

Het bestuur komt eens in de drie maanden bijeen. Het bestuur wordt aangesteld door de algemene ledenvergadering (de ALV).